Programma 2014

VOOR NU ÉN LATER

Hoofdstuk 1 –   Vrije Hapertse Partij: Voor nu én later
Hoofdstuk 2 –  Ontwikkeling van de Vrije Hapertse Partij in een notendop
Hoofdstuk 3 –  Kandidatenlijst 2014
Hoofdstuk 4 –  Voor nu én later: 5-sterrenbeleid
Hoofdstuk 5 –  Kaders voor toekomstig beleid
Hoofdstuk 6 –  Tot slot

Leeswijzer
Wij hebben er voor gekozen om beknopt de geschiedenis en de ontwikkeling van de VHP te beschrijven in hoofdstuk 2.
Onze kandidatenlijst treft u aan in het daarop volgende hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 presenteren wij het 5-sterrenbeleid van onze partij.
In hoofdstuk 5 kunt u over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen de opvattingen van de VHP lezen. Het betreft kaders van beleid, die richtinggevend zijn bij keuzes die gedurende de komende raadsperiode gemaakt gaan worden.
Met hoofdstuk 6 sluiten we af.

Hoofdstuk 1

VRIJE HAPERTSE PARTIJ: VOOR NU ÉN LATER!

Voor u ligt het ‘Verkiezingsprogramma van de Vrije Hapertse Partij bij de verkiezingen van 2014’. Een programma op hoofdlijnen waarin wij aangeven hoe we nu en de komende jaren om willen gaan met belangrijke vraagstukken. Het programma is voor ons een belangrijk document omdat de geformuleerde opvattingen dienen als basis van ons politiek handelen.

Daarnaast heeft het programma ook voor de kiezer zijn waarde. De Vrije Hapertse Partij stáát ergens voor; dat was in het verleden al zo en ook de komende periode is dat het geval. Waar we voor staan en waar de VHP-kiezer op kan rekenen valt in dit verkiezingsprogramma te lezen.

We hebben ons programma als titel meegegeven ‘Voor nu én later’.
In het programma komen veel onderwerpen aan bod die nu actueel zijn in onze gemeente. Maar de ambities die wij in het verkiezingsprogramma formuleren hebben niet alleen betrekking op het hier en nu. We maken ook keuzes die doorwerken op (middel-)lange termijn. Voor ons betekent dit dat we bij het maken van onze keuzes verder durven kijken dan de komende vier jaren.

Samenwerking met het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH)
Bij het opstellen van onze lange termijn visie laten we ons inspireren door de ‘Agenda voor de toekomst’ zoals die door het GBOH op papier is gezet. Een grote groep inwoners uit het verenigingsleven, het onderwijs, de ondernemerswereld en de zorg is betrokken geweest bij het opstellen van deze agenda. Ze deden dat interactief, a-politiek met maar een doel voor ogen: duidelijk te krijgen wat Hapert nodig heeft om ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp te blijven waar het goed wonen, werken en verblijven is.
Door de inspanningen van het GBOH en de directe betrokkenheid van veel inwoners is een waardevol, bruikbaar document ontstaan waar wij ons als VHP graag door hebben laten inspireren.

We hebben de ‘Agenda voor de toekomst’ ook krítisch bekeken, we hebben wat afstand genomen om het goed te beoordelen en op (realiteits-)waarde te schatten. In ons verkiezingsprogramma gaan we concreter in op onderdelen uit de toekomstvisie.

Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de input van andere belangenorganisaties of van onafhankelijke personen met een eigen visie op ons dorp, onze gemeente of een heel specifiek onderwerp.

De acties uit ons programma hebben wij vervat in ons 5-sterrenbeleid:
– Wonen in een dorp met karakter
– Multi-Functionele-Accommodatie (MFA) voor Hapert
– Speciale aandacht voor senioren
– Veiligheid voorop
– Subsidiebeleid: gericht op betekenis voor de samenleving

VHP-programma 2014-2018

Het al dan niet opnemen van onderwerpen is een kwestie van kiezen. Enerzijds is er een streven naar volledigheid; anderzijds de wetenschap dat overdaad schaadt. We denken een goede mix gevonden te hebben met het benoemen van punten waarvan wij denken dat ze politiek relevant en/of voor onze inwoners interessant zijn.
In het programma beschrijven we op hoofdlijnen ook onze visie op een aantal algemene onderwerpen: niet uitputtend en volledig maar daar waar wij het op dit moment relevant vinden. De Vrije Hapertse Partij gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ook voor de andere kernen hebben wij –weliswaar in algemeenheid- onze visie beschreven op aspecten als leefbaarheid, huisvesting en voorzieningenniveau. En de inwoners die de gemeentepolitiek al langer volgen, weten dat de Vrije Hapertse Partij de afgelopen 15 jaar haar steentje heeft bijgedragen aan met name het vergroten van de leefbaarheid in de kleine kernen. De lijn die we daarin altijd gevolgd hebben, zal ook de komende jaren worden doorgetrokken.

Over de niet genoemde en beschreven onderwerpen heeft de VHP een mening. Daarbij willen we in een open dialoog met de inwoners en de andere politieke partijen doorlopend in gesprek blijven.

We blikken in dit programma vooruit, de periode 2014 -2018 wordt ongetwijfeld weer net zo boeiend als de periode die achter ons ligt. De komende tijd vraagt een constructieve politiek: alle bestuursorganen moeten ervan doordrongen zijn dat er kansen liggen op veel beleidsterreinen als er samengewerkt wordt en als er keuzes gemaakt durven worden. De financiële situatie waarin de gemeente Bladel verkeert, in combinatie met de sombere voorspellingen m.b.t. de rijksuitkering en de transities die op ons afkomen, dwingt onze gemeente tot het maken van keuzes.

De Vrije Hapertse Partij wil er graag een steentje aan bijdragen. Dat kan eerst en vooral door het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en door zitting te nemen in het College van Burgmeester en Wethouders. Maar ongeacht de rol van de VHP zullen de kernwaarden van de VHP blijven: betrokken, betrouwbaar en constructief voor vijf kernen.
Wij zien de verkiezingen van 19 maart met veel vertrouwen tegemoet. Net als vier jaar geleden is de druk uit de kern Hapert groot om met een ambitieus programma naar buiten te treden. Wij nemen de handschoen op, gaan de uitdaging aan om betekenisvolle politiek te bedrijven.

De kiezers kunnen op 19 maart laten merken:
… dat ze achter het programma van de Vrije Hapertse Partij staan.
… dat ze de uitgesproken opvattingen weten te waarderen
… dat ze vertrouwen hebben in de kandidaten van de VHP-lijst
… dat ze belang hechten aan een Hapertse vertegenwoordiger in het College van B&W

Wij rekenen op een grote opkomst in ons dorp en op een massale instemming van de inwoners met het beleid dat de VHP voor de komende vier jaar uitdraagt.

Hapert, februari 2014.
Bestuur Vrije Hapertse Partij.

Hoofdstuk 2

ONTWIKKELING VAN DE VRIJE HAPERTSE PARTIJ IN EEN NOTENDOP

In 1981 besloot een groep actieve verenigingsmensen de Vrije Hapertse Partij op te richten. Directe aanleiding hiervoor was het feit dat de lokale politieke partijen, die tot dan toe in de gemeente Hoogeloon politiek bedreven, hadden besloten om door te gaan onder de vlag van een landelijke partij. Niet iedereen was het met dit besluit eens; de ‘ontevredenen’ besloten tot het oprichten van een eigen partij, die geen binding had met landelijke politieke partijen: een ‘vrije’ partij. De naam was gauw gevonden: de Vrije Hapertse Partij.

Al die tijd heeft de Vrije Hapertse Partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Aanvankelijk in de gemeente Hoogeloon c.a. en later in de samengevoegde gemeente Bladel.

Piet Kennis en Toon van Dun vertegenwoordigden de Vrije Hapertse Partij van 1982 tot 1988 in de raad. In 1988 nam Wim van der Linden het raadslidmaatschap van Piet Kennis over en bezette met Toon van Dun de raadszetels tot 1994. Na de succesvol verlopen verkiezingen van dat jaar (de VHP groeide van twee naar vier zetels) kwamen Peter Tijssen en Cees Berkelmans dit tweetal versterken. In 1996 nam Philip Spooren de plaats in van Peter Tijssen.

Bij de herindeling van 1997 stemde het kerkdorp Hapert massaal op onze partij. Wim van der Linden, Toon van Dun en Cees Berkelmans namen hun plaats in de oppositiebankjes in en lieten een kritisch geluid horen, waarbij zij niet vergaten om ook alternatieven aan te dragen en belangen af te wegen.

Het kon bijna niet anders of ook de inwoners van de andere kernen gingen de VHP-stijl waarderen. De uitslag van de verkiezingen in 1999 overtrof zelfs onze eigen verwachtingen; de VHP groeide door tot vier zetels en kwam als grote overwinnaar uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn. De vierde zetel werd ingenomen door Harrie Sliepenbeek.

Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de Vrije Hapertse Partij ging onze partij deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met Algemeen Belang, de Fractie Hoogeloon en de Partij van de Arbeid werd een coalitieprogramma ondertekend, dat de partijen voor een periode voor drie jaar aan elkaar bond. Wim van der Linden kreeg in het college de portefeuille met onderwijs, sport, cultuur, communicatie en openbare werken. Tevens werd hij eerste loco-burgemeester.

Bij de verkiezingen in maart 2002 verloor onze partij voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis. In de kern Hapert werden 250 stemmen minder gehaald dan drie jaar eerder. De mogelijke komst van het Kempisch Bedrijven Park was daar debet aan.

De raadszetels werden ingenomen door Wim van der Linden, Toon van Dun en Harrie Sliepenbeek. Toen Wim van der Linden opnieuw gekozen werd tot wethouder kwam Ad Wouters de vrijgevallen plaats in de fractie opvullen.

In februari 2004 stopte Harrie Sliepenbeek met het raadswerk en nam Helma van de Put zijn plaats in.

Bij de verkiezingen in maart 2006 kwam de VHP met twee zetels in de raad. Wim van der Linden werd fractievoorzitter, Toon van Dun bezette de tweede zetel. Dat was een bijzondere: als raadslid met de meeste dienstjaren werd Toon ook raadsnestor en vice-voorzitter van de gemeenteraad.

De verkiezingen van 2010 verliepen zeer succesvol voor de VHP. Met een royale winst haalde de VHP de derde zetel weer terug en werd de tweede grootste partij van de gemeente. Bij de coalitie-onderhandelingen die volgden, werden zowel de grootste partij (CDA) als de partij die de grootste winst had behaald (VHP) buiten het college gehouden. Met een minimale meerderheid aan zetels vormden PvdA, Groen Links, Bladel Transparant en VVD de nieuwe coalitie. De teleurstelling en het onbegrip bij de VHP waren groot. In de raad bleven Wim van der Linden en Toon van Dun hun vertrouwde plaatsen innemen. De derde VHP-zetel werd bezet door Loek Huijbregts, die voor het eerst op de VHP-lijst stond. Toon van Dun bleef raadsnestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad.

De VHP-fractie bestond in deze periode naast de raadsleden, uit de commissieleden Helma van de Put, Hans van Munster en Theo van Dongen.

Raadsleden namens de Vrije Hapertse Partij:

Piet Kennis 1982 – 1988
Toon van Dun 1982– heden
Wim van der Linden 1988 – 2002
2006- heden
Cees Berkelmans 1994 – 2002
Peter Tijssen 1994 – 1996
Philip Spooren 1996 – 1997
Harrie Sliepenbeek 1999 – 2004
Ad Wouters 2002 – 2006
Helma van de Put 2004 – 2006
Loek Huijbregts 2010 – 2014

Wethouder namens de Vrije Hapertse Partij

Wim van der Linden 1999 – 2006

Hoofdstuk 3

KANDIDATENLIJST 2014

1. Wim van der Linden
2. Toon van Dun
3. Loek Huijbregts
4. Hans van Munster
5. Helma van de Put – Claassen
6. Theo van Dongen
7. Bart Faes*
8. Esther Jansen*
9. Johan van de Ven
10. Jan Foolen
11. Philip Spooren
12. Hendrik Klaassen
13. Koen Gerritsen*
14. Erwin Rijkers
15. Harm Castelijns
16. Jos Huijbers*
17. Bert Antonius*
18. Henk Fleerakkers
19. Bart Fiers
20. Frans Smans
21. Tjeu Meulendijks
22. Frans Lodewijks
23. Harrie Sliepenbeek

*nieuw op de VHP-lijst

Hoofdstuk 4

VRIJE HAPERTSE PARTIJ 5-STERREN BELEID

In dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma hebben we ons 5-sterren beleidsplan verder uitgewerkt. Samen met de kaders voor toekomstig beleid (hoofdstuk 5) vormen zij het VHP-spoorboekje voor de komende vier jaar.

We beschrijven onze sterren vanuit onze ambitie. Deze ambities leveren stuk voor stuk een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen van onze gemeente en speciaal voor het dorp Hapert.

In de uitwerking hebben we aangegeven waar de ambitie vandaan komt, wat ons bij de ambitie heeft gebracht en hoe wij op dit moment aankijken tegen de toekomstige realisatie. Waarbij wij eerst en vooral in overleg met de inwoners, willen komen tot een definitieve vormgeving van de ambitie. De ambities staan in willekeurige volgorde.

Multi-Functionele-Accommodatie (MFA) voor Hapert

Ambitie
Een nieuwe MFA is de ontmoetingsplaats voor het Haperts sociale leven;
een kloppend hart waarin diverse bestaande functies, met behoud van eigen identiteit, samenkomen, die tevens een oplossing biedt voor de herbestemming van kerk en pastorie.

Uitwerking
– De MFA dient een structurele oplossing te bieden voor huisvestingsvraagstukken en knelpunten van de basisschool Het Palet, gemeenschapshuis Den Tref, steunpunt De Kloostertuin alsmede daaraan gelieerde functies als bibliotheek en kinderopvang.
– De herbestemming van de kerk en de pastorie wordt hierin meegenomen.
– In de MFA dient de meerwaarde van de bundeling van functies optimaal te worden benut. De MFA dient dé ontmoetingsplaats voor de Haperste samenleving te worden; een gebouw met een uitnodigende uitstraling, efficiënt en duurzaam ingericht en met een laagdrempelig karakter.
– Bij de uitwerking van het plan is de, door alle betrokken instanties getekende, intentieverklaring leidend;
– In de nieuwe MFA is daarnaast o.a. ruimte voor een (eigen) ontmoetingsruimte voor jongeren, ‘eetkamer-functie’, ‘internetcafé en leestafel’, ‘infopunt toerisme’ en een ‘theater-centrum BSO’
– Sociaal-culturele activiteiten uit de eigen kern hebben voorrang op commerciële activiteiten;
– De functie van centrale ontmoetingsplaats wordt versterkt middels het realiseren van een in de directe nabijheid gesitueerde sportontmoetingsplaats (SOP) en mogelijk een –overdekte- jeu de boules baan.
– Voorkomen moet worden dat als gevolg van de komst van een MFA op de nieuwe locatie ongewenste parkeerdruk ontstaat in het centrum: een verkeerscirculatieplan moet vooraf en in overleg met betrokkenen worden opgesteld.

Wonen in een dorp met karakter

Ambitie
– In de periode 2014-2018 wordt in Hapert gebouwd voor de concrete behoefte van de inwoners én voor de mensen die zich van buiten Hapert in de kern willen vestigen.
– Bij het bouwen is het dorpse karakter uitgangspunt.

Uitwerking
– Het bouwprogramma wordt bepaald door de concrete vraag naar woningen van de eigen inwoners; speciale aandacht voor het behoud van starters in Hapert, die maatschappelijk en sociaal van eminent belang zijn voor het leefbaar houden van de dorpskern Hapert.
– Er wordt voor de verschillende doelgroepen (starters en senioren) voldoende gebouwd in zowel het koop- als het huursegment;
– Inbreiding alleen daar waar het redelijkerwijs –met behoud van het karakter- nog mogelijk is;
– Uitbreidingsmogelijkheden in plan Stokekkers en Plan Dennenoord en nieuwe plannen aan de rand van het dorp;
– In nieuwe plannen moet bij woningen voor ouderen het zorgaanbod zodanig worden georganiseerd dat mensen langer dan nu het geval is, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen;
– Bestaande voorraad seniorenwoningen moet tijdig worden opgewaardeerd.

Veiligheid voorop

Ambitie
De verkeersveiligheid zal de komende jaren doelgericht (minder slachtoffers / minder aanrijdingen) worden aangepakt.

Uitwerking
– Verkeersonveilige situaties (zgn. –gemeentelijke- blackspots) worden voortvarend aangepakt;
– Voorbeelden daarvan zijn: Centrumgebied Hapert, fietsoversteek bij Van Mossel en de verkeerssituatie op De Wijer;
– Controle en een kritische check op onneembare drempels voor langzaam verkeer en voor minder-validen;
– Onderzoek naar de toegenomen verkeersdruk en beleefde overlast in de Nieuwstraat;
– Een nieuw fietspad van Hapert naar Bladel – deels over het bestaande zandpad – zorgt voor minder oversteekbewegingen en dus voor verkeersveiligheid met name voor de schoolgaande jeugd;
– Gerichte, snelle en adequate aanpak bij overlast in wijken; oplossingsgericht en niet beperkt tot het verplaatsen van problemen;.
– Samenwerking door gemeente en ondernemers om centrumgebieden veilig en netjes te houden; Gemeente en ondernemers maken afspraken over het beheer van het winkelgebied;
– Bevorderen van verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen;
– In stand houden van BuurtPreventieProjecten.

Speciale aandacht voor senioren

Ambitie
Het beleid en de uitvoering van het beleid moeten gericht zijn op het
bevorderen van deelname van ouderen aan het maatschappelijk leven.

Uitwerking
– Bijdragen aan / faciliteren van voorzieningen en activiteiten in de kernen ter voorkoming van eenzaamheid en isolement;
– Zorg voor toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare voorzieningen die voor ouderen van belang zijn;
– Aandacht voor en het stimuleren van laagdrempelige en toegankelijke zorg in alle kernen; initiatieven daarvan ondersteunen (buurtzorg-wijkverpleegkundigen);
– Waarderen van het vele vrijwilligerswerk dat door ouderen (vaak ten behoeve van de doelgroep) wordt verricht;
– Faciliteren van KBO’s die met hun activiteiten bijdragen aan de ambitie: het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;
– Aandacht voor de mogelijke gevolgen voor ouderen van de invoering van nieuwe wetgeving en mogelijke lastenverzwaring.
– Het bouwprogramma wordt bepaald door de concrete vraag naar woningen van de inwoners; er wordt voor de doelgroepen senioren voldoende gebouwd in zowel het koop- als het huursegment;
– In nieuwe plannen moet bij woningen voor ouderen het zorgaanbod zodanig worden georganiseerd dat mensen langer dan nu het geval is, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen;
– Bestaande voorraad seniorenwoningen moet tijdig worden opgewaardeerd.

Subsidiebeleid: gericht op betekenis voor de samenleving

Ambitie
De gemeente ondersteunt initiatieven die van betekenis zijn voor de samenleving.
In het subsidiebeleid komt dit tot uitdrukking.

Uitwerking

– Vrijwilligerswerk is voor de VHP ‘het cement van de samenleving’;
– Verdere uitholling van de diverse subsidiebudgetten brengt het sport- en cultuur-gehalte in onze gemeente in gevaar.
– Bij bezuinigingen, worden de organisaties die vooral met vrijwilligers werken zoveel mogelijk ontzien.
– De VHP is bereid om de dialoog te voeren over het verhogen van de OZB om de samenleving leefbaar te houden met name in de kleine kernen.

Hoofdstuk 5

KADERS VOOR TOEKOMSTIG BELEID

Bestuur en Veiligheid

Intergemeentelijke samenwerking – bestuurskracht
De Vrije Hapertse Partij is voorstander van intergemeentelijke samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten kan leiden tot een verbetering van de dienstverlening en lagere kosten voor de deelnemende gemeenten. Bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen dient nadrukkelijk de reden c.q. het doel van de samenwerking te worden vastgesteld. Regelmatig moet de noodzaak en het nut van voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling worden getoetst aan de hand van vooraf bepaalde en in de regeling neergelegde criteria.
Met intergemeentelijke samenwerking op diverse beleidsterreinen en niveaus moet voorkomen worden dat de gemeente Bladel met andere gemeenten samengevoegd moét worden. Belangrijk is dat de gemeenteraad voorlopig zelf de regie voert en besluiten neemt over verregaande samenwerking tussen gemeenten.

Communicatie met de burgers
Wij vinden interactief communiceren met de burger in alle fases van een besluitvormingstraject een belangrijk item. De willen de inwoners in een vroegtijdig stadium betrekken bij zaken die hen direct aangaan.
De manier waarop je dat doet kan heel divers zijn. In het digitale tijdperk zijn meerdere mogelijkheden, maar we moeten voorkomen dat we ons beperken tot digitaal communiceren.
De ‘gewone schriftelijke communicatie’ zal er net als het gesprek zeker moeten blijven.
Steeds vaker zal de gemeente pro-actief informatie moeten verstrekken

Dorpsraden/wijkraden/kernenoverleg
In de kleine kernen is het gelukt om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten en is de politiek (in nagenoeg alle gevallen: het college) dichter bij de inwoners komen staan. De dorpsraden zijn tot nu sterk gebleken in het aandragen van lokale initiatieven, meestal gekoppeld aan investeringen. De integrale afweging van deze initiatieven moet blijven liggen bij de raad: zij gaat over prioriteiten en budget. Duidelijke kaderstelling vooraf (door de raad) die ook bij de dorpsraad bekend moet zijn, voorkomt dat dorpsraden de rol van gemeenteraad gaan overnemen.
Wij zijn van mening dat in de grotere kernen met interactieve beleidsvorming en open en actieve communicatie voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de inwoners te betrekken. Als we terugkijken op de afgelopen periode dan heeft dat naar onze mening goed gewerkt.
Het initiatief van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert is daarvan een aansprekend voorbeeld dat veel waardering verdient en bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners.

Integrale veiligheid
Politie, brandweer, GHOR, GGD en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De coördinatie van deze verschillende organisaties moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. Acties die bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel, de sociale veiligheid en het terugdringen van kleine criminaliteit en overlast worden door ons gesteund. Buurtpreventie-projecten zijn daarvan positieve voorbeelden.

Het alert reageren van de politie op meldingen van burgers (ook als het gaat over overlast) dient structureel op de agenda van het overleg tussen gemeente en politie te worden geplaatst.

Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheidsbeleid moet gericht zijn op het verminderen van gewonden en doden in het verkeer. De streefcijfers en de visie uit het Convenant Duurzaam Veilig zijn daarbij leidend.
De directe omgeving van scholen, kruisingen met een hoog ongevallencijfer en plekken waar de kwetsbare verkeersdeelnemers het moeilijk hebben, krijgen prioriteit.
Het buitengebied is inmiddels aangeduid als een 60-kmgebied. Op wegvakken en kruisingen waar een groot ongevallenrisico aanwezig is moeten maatregelen genomen worden die snelheid remmen, het overzicht bevorderen en daardoor bijdragen aan de veiligheid.

Handhaving is een wezenlijk onderdeel van het totaalpakket verkeersveiligheid: educatie-preventie-inrichting-toezicht en handhaving. Handhaving is daarbij het sluitstuk: onze voorkeur gaat uit naar een zodanige inrichting van wegen en openbare ruimte dat handhaving maar minimaal noodzakelijk is.

Mobiliteit
De extra aansluiting op de A-67 heeft het doorstromingsprobleem op de N284 weliswaar doen verminderen maar niet opgelost. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig op het wegvak van Hapert-Industrieterrein tot aan Reusel. Met name de situatie rondom Bedrijventerrein De Sleutel vraagt om een duurzame oplossing waarbij de Provincie aangesproken moet worden op haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder. Met de Provincie en de gemeente Reusel-De Mierden zal onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheid van een extra ontsluiting van het Bedrijventerrein De Sleutel. Voor de (bestaande en nieuwe) bedrijventerreinen stimuleert de gemeente het opstellen van mobiliteitsplannen.

Openbaar Vervoer
Op de bestaande openbaar vervoerlijnen naar Eindhoven en Tilburg moet dezelfde frequentie worden gehandhaafd. De HOV-verbinding moet ook de kern Hapert aandoen zodat de inwoners ook op een snelle manier richting stad kunnen reizen.
Een aansluiting van het openbaar vervoer met het KBP moet aandacht krijgen. Steeds meer bedrijven gaan zich daar vestigen en mobiliteit en bereikbaarheid van en naar deze ondernemingen is van belang. Het KBP moet opgenomen worden in de HOV-route naar en van Eindhoven. Pas als openbaar vervoer hoogwaardig is, dus comfortabel en snel, is het voor veel werknemers een alternatief voor autogebruik.

Economische Ontwikkeling

Kempisch BedrijvenPark (KBP)
De vestiging van bedrijven op het KPB moet worden gestimuleerd om de werkgelegenheid in De Kempen een impuls te geven. Daarvoor moet de bereikbaarheid en veiligheid van het KBP aandacht blijven krijgen evenals het ecologische evenwicht in dit gebied. Fietspaden en wandelgelegenheid in dit gebied moeten worden gehandhaafd.

Ondernemersklimaat
Niet alleen grote bedrijven maar ook het midden- en kleinbedrijf moeten zich in onze gemeenten goed thuis voelen. Lokale bedrijven zijn voor wat betreft werkgelegenheid van grote economische betekenis. Een structureel overleg met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven bevordert het ondernemingsklimaat.

Ondernemers moeten zoveel mogelijk vanuit de één-loketgedachte bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen. Een bedrijfscontactfunctionaris is daarbij, zeker voor de nabije toekomst, van groot belang.

Het winkelaanbod in met name de kleinste kernen van onze gemeente staat onder grote druk. Behoud van winkels rechtvaardigt in de kleine kernen vaak maatwerk als het gaat om ruimere toepassing van bestemmingsplannen.
In de grotere kernen is de ruimere toepassing echter vaak een bedreiging. Uitbreiding van winkelaanbod in een markt die (nagenoeg) verzadigd is, bevordert wellicht op korte termijn de concurrentie maar veroorzaakt op langere termijn een bestaansrechtprobleem. Er zal dus terughoudend moeten worden omgegaan met uitbreiding van (nieuwe) winkelbestemmingen. De (uitbreidings-)mogelijkheden die de huidige bestemmingsplannen bieden voor gevestigde ondernemers kunnen uiteraard volledig benut worden.

Ofschoon de sturende rol van de gemeentelijke overheid beperkt is als het gaat om toelaten van ‘soorten winkels’ moet voorkomen worden dat de markt ontwricht raakt door een te eenzijdig aanbod.
Daar waar (georganiseerde) ondernemers een andere inrichting of ander beheer van de openbare ruimte voorstaan die de kwaliteit ervan doet toenemen, treedt de gemeente op als partner van de ondernemers.

De ambities van de ‘Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel’ worden door de VHP onderschreven. Van belang daarbij is dat vanuit de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed ondernemersklimaat wordt samengewerkt. De ambities zijn resultaatgericht beschreven:

– De dienstverlening voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie (vernieuwd accountmanagement) is aantoonbaar verbeterd en wordt structureel verder geoptimaliseerd;
– de lokale regeldruk is meer samenhangend, vereenvoudigd en verminderd;
– Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel is voortgezet waarmee het bereikte gunstige vestigingsklimaat voor de ontwikkeling van de gemeente Bladel als economisch hart van de Kempen, kan worden gewaarborgd;
– de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor het verkeer, vooral ook d.m.v. het openbaar vervoer, is effectief verbeterd;
– de digitale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is verder uitgebreid en geoptimaliseerd;
– op Kempenniveau is de samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid versterkt waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd;
– er is verder ingehaakt op Brainport (branding, technologie, innovatie) en er is maximaal gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Huis van de Brabantse Kempen;
– in het bijzonder voor jongeren en werkenden/arbeidsmigranten is adequate woon- en werkgelegenheid geschapen.

Recreatie en toerisme
Het economisch belang van recreatie en toerisme wordt voor onze regio steeds groter. In regionaal verband wordt niet alleen promotioneel hard aan de weg getimmerd maar wordt dit beleidsveld ook verder geprofessionaliseerd.
Op lokaal niveau wordt daarbij aangesloten door de productontwikkeling van de eigen ondernemers. Samenwerking tussen de aanbieders van verblijfsrecreatie en dagrecreatie heeft de afgelopen jaren al resultaten opgeleverd die de komende jaren nog verder uitgebouwd en versterkt moeten worden.
Als deze kwaliteitsimpuls verder wordt doorgezet zal een goede modus moeten worden gevonden in de financiering ervan. Bezoekers (middels toeristenbelasting), gemeente, regio
en recreatieondernemers moeten hieraan vanuit hun eigen maar ook vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, bijdragen.
Recreatie en toerisme zijn niet los te koppelen van het Brabantse land met zijn gemoedelijke uitstraling. Voor de VHP is het een prima uitgangspunt om onze gemeente op de toeristische kaart te krijgen en dan niet alleen door commerciële bedrijven. Ook landbouwbedrijven kunnen, op locaties die daarvoor in het bestemmingsplan zijn opgenomen, een toeristische ommezwaai maken die ervoor zorgt dat Bladel zijn aantrekkingskracht blijft houden op dagjesmensen en fietsrecreanten.

Zorg en welzijn

Voorzieningenniveau
In de vijf kernen van onze gemeente is het goed wonen. De dorpen beschikken over een voorzieningenniveau dat past bij de omvang van de kernen. Voor de leefbaarheid van de verschillende kernen vinden wij het van groot belang dat een aantal basisvoorzieningen voor de inwoners gehandhaafd blijft. Wij denken daarbij per kern aan voorzieningen die samengebracht worden in een MFA. zoals basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Tot de basisvoorzieningen rekenen wij ook een overdekte sportaccommodatie, buitensportaccommodaties, een gemeenschapshuis, een steunpunt met een recreatieve ontmoetingsruimte en voorziening voor dagopvang voor ouderen.
Dit alles naar de schaal van de verschillende kernen. Voor een aantal andere functies zal een centraal aanbod aanwezig moeten zijn. Bibliotheken in de kernen Bladel en Hapert, bieb-steunpunten in de andere kernen, muziekonderwijs, voortgezet onderwijs, verzorgings- en verpleeghuizen zullen o.a. uit efficiencyoverwegingen centraal moeten worden aangeboden.

De gemeente is in veel gevallen niet direct de aangewezen instantie om het voorzieningen-niveau op peil te houden. Andere, veelal private partners zien het als hun taak. De gemeente erkent die partners en zal met hen gestructureerd overleg voeren als het gaat over het instandhouden of uitbreiden van het voorzieningenniveau.
Daarnaast zijn de vele tientallen verenigingen in onze gemeente van groot belang als het gaat om de leefbaarheid. Met honderden vrijwilligers zorgen zij ervoor dat jong en oud zich goed thuis voelen in de gemeente Bladel. De beleidsvelden die draaiend gehouden worden door vrijwilligers zullen bij bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien worden.

Bij het instandhouden van het voorzieningenniveau neemt de gemeente vaak een ondersteunende of faciliterende plaats in. Dat geldt bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van accommodaties maar ook om financiële bijdragen in de vorm van subsidies. Een evenwichtig aanbod zorgt ervoor dat ook voor de langere termijn een solide basis wordt gelegd voor leefbaarheid in alle kernen. De investeringen die daartoe de afgelopen jaren zijn gedaan in de kernen Hoogeloon, Netersel en Casteren zijn daarvan goede voorbeelden.

Gemeentelijk ouderenbeleid (zie hiervoor ook ons 5-sterrenbeleid).
Het is een demografisch gegeven dat ons land vergrijst. Ook in onze gemeente zal daarom een doordacht ouderenbeleid moeten worden geformuleerd. Dat kan alleen in samenspraak met de groep die het direct aangaat: (de georganiseerde en niet-georganiseerde) ouderen.
Een structureel overleg is voorwaarde om tot een gemeentelijk ouderenbeleid te komen.
Gestructureerd overleg zal de komende tijd ook nodig zijn rondom de invoering en aanpassingen van de WMO.

Speciale aandacht zal daarbij uit moeten gaan naar de ouderen die in meer of mindere mate behoefte hebben aan zorg. De vraag naar levensbestendig bouwen en aangepaste, betaalbare woningen in de koop- en huursector zal toenemen. Maar ook de vraag van ouderen om dichtbij huis of liever nog aan huis verzorging of verpleging te ontvangen zal de komende tijd hand over hand toenemen. Niet alleen de zorgaanbieders maar ook woningcorporaties zullen daarbij betrokken moeten worden om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen realiseren. De regie van dit ingrijpende proces verschuift in toenemende mate naar de gemeente.
Voorzieningen voor de doelgroep moeten toegankelijk en zonder drempels zijn; niet alleen in de letterlijke zin van deze woorden maar ook figuurlijk. Het activiteitenaanbod moet voorkomen dat ouderen vereenzamen, de sociale contacten zijn juist voor deze groep van ‘vitaal belang’.

WMO-Participatiewet
Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning . Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.
Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
De invoering van de Participatiewet betekent ook een bezuiniging op bestaande uitgaven
De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wet; als dat het geval is krijgt de gemeente er per 1 januari 2015 een omvangrijke taak bij. De uitvoering van de Wet krijgt een grote prioriteit en zal vormgegeven worden in goed overleg met de omringende gemeenten.

Afstemming en overleg met doelgroepen en participanten in de uitvoering is noodzakelijk om er van verzekerd te zijn dat de invoering van de wet en aanpassingen ervan, daadwerkelijk een verbetering betekent.

Primair onderwijs.
In de gemeente Bladel zijn onderwijsvoorzieningen in alle kernen. Er is ook een openbare school aanwezig..
De locatie van de basisschool in Hapert leent zich bij uitstek voor het concept van de brede school. Voorzieningen als kinderdagverblijf en peuterspeelzaal maar ook de sporthal en de bibliotheek moeten het mogelijk maken dat de school steeds beter in kan spelen op de opdrachten die deze voorzieningen zichzelf opleggen of die ze opgelegd krijgen van bovenaf.

Peuterspeelzaalwerk
Deelname aan peuterspeelzaalwerk draagt bij aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden van peuters. Jonge kinderen worden goed en verantwoord toegerust voor het onderwijs; kinderen die iets extra’s nodig hebben worden vroegtijdig gesignaleerd en het aanbod wordt daarop afgestemd. De kracht van de huidige peuterspeelzaal is dat het een geaccepteerde, laagdrempelige voorziening is, goed ingebed in de lokale situatie.
De kernopdracht van de peuterspeelzaal is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd variërend van 2 tot 4 jaar door middel van het aanbieden van veelzijdige en passende speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ook gelet op nieuwe ontwikkelingen die vanuit de Rijksoverheid zijn aangekondigd, maar nog niet zijn verwerkt in wetgeving, vraagt de toekomst van de werksoort ‘peuterspeelzaalwerk’ de komende jaren extra aandacht. De VHP is groot voorstander van het behoud van het peuterspeelzaalwerk in alle kernen; de vorm waarin de werksoort wordt aangeboden zal uitgaande van de wettelijke bepalingen, in goed overleg met de huidige aanbieder(s) worden gekozen.

Muzikale vorming
Uit de (veelal kwantitatieve) evaluatie van het ‘muziekonderwijs nieuw stijl’ is gebleken dat het voldoet aan de eisen die er bij de invoering aan werden gesteld: meer deelnemers, hoge kwaliteit tegen lagere kosten.
Het toekennen van subsidie aan de gebruiker i.p.v. aan de aanbieder wordt als positief ervaren. Voor ons geldt dat er recht moet worden gedaan aan de vraag die de klant stelt. Ook staat voor ons voorop dat muziekeducatie, dansvormen en theater, met name voor jeugd, bereikbaar moet blijven, eventueel door een gesubsidieerd aanbod.
Ook ten aanzien van muziekonderwijs kan een logische verbinding gemaakt worden met scholen.

Bibliotheek
Wij vinden dat in Hapert een bibliotheekvoorziening moet blijven bestaan en als centrum voor naslagwerk voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet blijven. Het koppelen van de bibliotheekvoorziening aan de toekomstige MFA juichen wij toe, de digitalisering kan daar in de MFA ook vorm krijgen met moderne snelle technieken zoals bv glasvezel en WIFI.

Sport
De sporthallen in onze gemeente kennen een flinke bezettingsgraad; vooral in de doordeweekse avonduren is de bezettingsgraad hoog. Instandhouding van de huidige sportvoorzieningen heeft onze instemming.
Zorg en aandacht moet er uiteraard blijven voor de buitensportaccommodaties in onze gemeente.

Het ‘Masterplan Egyptische Poort’ is daar een bijzonder voorbeeld van. Door verschillende functies met elkaar te combineren ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied. De VHP wil dat de plannen van de uitvoering van de Egyptische Poort opnieuw herzien worden in relatie tot de gevolgen van de recessie en de daaraan gekoppelde haalbaarheid van de oorspronkelijke plannen De VHP blijft voorstander van deze gebiedsontwikkeling; de gedane investeringen moeten in balans zijn met de baten.

Kunst en cultuur
Ten aanzien van kunst en cultuur zijn wij van mening dat er een stimulerend beleid moet worden gevoerd. In de voorwaardenscheppende sfeer speelt de gemeente een belangrijke rol.
Er is een aanbod voor gratis gebruik van gemeenschapshuizen en een eigentijds systeem van subsidiëring van activiteiten en programma’s. Wij zijn van mening dat er een breed aanbod moet zijn voor een breed publiek.

Subsidies (zie hiervoor ook ons 5-sterrenbeleid)
De VHP wil de jeugd als speerpunt nemen voor de toekenning van subsidies. Voor sportclubs en (muziek) verenigingen mogen de subsidies wat ons betreft zelfs herzien worden maar in ieder geval zeker gehandhaafd blijven op het huidige niveau.
Het vele vrijwilligerswerk dat hier verricht wordt is van onschatbare waarde voor onze jeugd en heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van de sociale cohesie in de dorpen.
De jeugd en de verenigingen die zich hiervoor op bijzondere wijze inspannen hebben hierbij onze speciale aandacht. De diverse accommodaties van de verenigingen en clubs moeten tijdig bouwkundig worden aangepast en gemoderniseerd.
De subsidie aan professionele instellingen moet regelmatig tegen het licht worden gehouden. Zodra de maatschappelijke relevantie is aangetoond zullen met de instellingen meerjarige prestatieafspraken moeten worden gemaakt. Met deze instellingen moeten zakelijke afspraken gemaakt worden en zij leveren hier vervolgens een kwalitatief aanbod voor.

Integraal jeugdbeleid
Ten aanzien van het jongerenwerk hebben wij ons uitgesproken voor een decentraal jongerenwerk: ambulant jongerenwerk met een basis in elke kern, uitgevoerd door professionele krachten met ondersteuning door vrijwilligers in bestaande multifunctionele accommodaties.

Preventieve gezondheidszorg
Bij preventieve gezondheidszorg denken wij aan, door de overheid aangebrachte thema’s en projecten, zoals alcoholgebruik, huiselijk geweld en kindermishandeling, gezond eten en bewegen. Deze thema’s dragen bij aan een gezond bestaan. Daarbij zullen de ondersteuning en deskundigheid van professionele instellingen als de GGD en maatschappelijk werk onmisbaar zijn.
Betere samenwerking en afstemming tussen de diverse organisaties die zich hier mee bezig houden, draagt bij aan een efficiëntere inzet van middelen.

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Bladel is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ruimte om ons heen is kostbaar en wordt voor veel verschillende soorten gebruik geclaimd. De ordening van de openbare ruimte gaat alle inwoners aan en bepaalt voor een belangrijk deel hoe de mensen hun leefomgeving ervaren.
Dat begint vaak met de directe woonomgeving. Voldoende woningen voor inwoners uit onze gemeente, voor alle segmenten maar met nadruk op de doelgroepen starters en ouderen. Maar ook evenwichtig verspreid over koop- en huurwoningen.

En ruimte voor landbouw op plekken waar de landbouw nog kansen heeft om zich verder te ontwikkelen. De natuurgebieden die ons omringen zijn uitermate geschikt voor recreatie en recreatief (mede-)gebruik dringt zich op.
De economische ontwikkeling van De Kempen en van onze gemeente in het bijzonder vraagt ook om ruimte voor industrie; in het hoofdstuk economische ontwikkeling hebben we daar bij stil gestaan.

Wonen, landbouw, recreatie en industrie beconcurreren de natuur als het ware. In een goed ruimtelijke ordeningsbeleid is van het begin af aan de natuur bepalend. De natuur als een vanzelfsprekendheid, als een belangrijk ordeningsprincipe. De natuur die vraagt om bescherming in de ruimte waar om gevochten wordt.

Huisvesting
De laatste jaren is er veel aandacht geweest en vormgegeven aan inbreiding van bouw-projecten in onze gemeente. Als er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw en vervangingen en renovatie van bestaande projecten gaat onze voorkeur uit naar bouwen voor doelgroepen. Met name de starter en de oudere op de woningmarkt moeten aan hun trekken kunnen komen.
Per kern zullen ook bouwmogelijkheden onderzocht moeten worden die nu nog buiten de woongebieden vallen.

Buitengebied
De gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen voor het buitengebied. Ook het geurbeleid is recent geactualiseerd. De balans van recreatieve ontwikkelingen en de belangen van landbouw en veeteeltbedrijven hebben daarbij alle aandacht gekregen. Er zal geëvalueerd moeten worden of de keuzes van deze tijd ook effectueren in het gewenste resultaat.

Leefomgeving / Beheer openbare ruimte
Het leefklimaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door het beheer van de openbare ruimte. Een veilige inrichting van wegen, voldoende speelgelegenheid, een doorlopende voetpadenstructuur, een verlichtingsplan dat rekening houdt met sociale veiligheid en voldoende en goed onderhouden groen zijn facetten van de leefomgeving waar veel aandacht aan gegeven behoort te worden. Niet alleen als het gaat om de aanleg maar zeker ook om het onderhoud dat eraan besteed moet worden.
Voor het beheer van wegen, riolering, verlichting, groen en gemeentelijke gebouwen moeten actuele onderhoudsplannen ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om voor adequaat onderhoud en vervanging te kunnen zorgen.
Betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving zal bijdragen tot een zich meer-verantwoordelijk voelen voor die omgeving. Daardoor zal de sociale samenhang in een omgeving toenemen, mensen zullen zich in de eigen buurt beter thuis voelen. Bij inrichtingsplannen of veranderingen in de buurt moeten de bewoners dan ook in een vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming. Niet informeren achteraf, maar aan het begin van het veranderingsproces aan tafel gaan met de buurtbewoners.

Natuurbeheer
Onze gemeente mag gezien worden als een groene gemeente. Dat geldt zowel voor het groen in de bebouwde omgeving als ook voor het vele groen aan de randen van onze gemeente. Het instandhouden /verzorgen van onze bossen en natuurgebieden kan het beste gebeuren door instanties die daarvoor zijn opgericht.
Het doel van het natuurbeheer is het in stand houden van het veelzijdige karakter van de natuur. Dat staat soms en op bepaalde plekken op gespannen voet met de recreatiemogelijkheden die het natuurgebied biedt. De gevolgen van extensieve recreatiemogelijkheden mogen nooit in conflict komen met het primaire belang: de instandhouding van de natuur.

Afvalverwijdering en –verwerking
Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt door ons erkend. Dat geldt ook voor het principe dat afvalverwijdering 100% dekkend uitgevoerd moet worden. Het inzamelen en verwerken van afval moet zo goedkoop mogelijk maar wel milieuhygiënisch verantwoord plaatsvinden. Samenwerking (b.v. op het gebied van gezamenlijk aanbesteden van inzameling en verwerking) kan ertoe leiden dat de kosten beheersbaar worden.
Dat geldt in het bijzonder voor de kosten van de milieustraten. De aanbieder betaalt voor de kosten maar het is zaak de kosten op een voor iedereen aanvaardbaar tarief te houden om te voorkomen dat zwerfvuil wordt gestort. Tegen deze vorm van asociaal gedrag moet in onze ogen meer dan nu het geval is, worden opgetreden.
Gestreefd moet worden naar uniforme tarieven in De Kempen om te voorkomen dat er ‘afvaltoerisme’ tussen de verschillende gemeenten op gang komt.

Financieel beleid

Wij zijn voorstander van een solide financieel beleid voor de gemeente: een sluitende meerjarenbegroting, structurele lasten worden door structurele middelen gedekt en financiële risico’s worden zoveel mogelijk vermeden.
De begroting is daarbij het beleidsinstrument; voorafgaand aan het opstellen van de begroting worden beleidskaders door de raad aangegeven. Vastgestelde beleidsnota’s alsmede wet- en regelgeving zijn daarbij leidend. Nieuwe uitgaven worden slechts dan gedaan als er voldoende budgetruimte aanwezig is of wanneer budgetruimte vrijgemaakt kan worden.
Voorjaarsnota en najaarsnota zijn instrumenten om (financieel) beleid waar nodig aan te passen. Tevens dienen deze instrumenten om de raad inzicht te geven in het verloop van inkomsten en uitgaven van dat jaar waarbij met name de staat ‘grote geplande investeringen’ wordt verantwoord.

OnroerendZaakBelasting
De VHP is van mening dat de opbrengsten uit de OZB verhoogd kunnen worden met het jaarlijkse inflatiecijfer. Extra verhoging van de tarieven voor de OZB sluiten we niet bij voorbaat uit. Dit kan ingezet worden als daarmee het voorzieningenniveau op een hoger plan wordt gebracht. Extra verhogingen dienen dus alleen te worden ingezet voor nieuw beleid, waarbij het maatschappelijk nut duidelijk wordt aangetoond.

Rioolrechten
Kostendekkende tarieven zijn het uitgangspunt bij deze heffing.

Toeristenbelasting
Voor onze gemeente vormt de toeristenbelasting een belangrijke bron van inkomsten. Afschaffing van de toeristenbelasting zoals in een aantal gemeenten heeft plaatsgevonden is wat ons betreft dan ook geen onderwerp van discussie. Wel bespreekbaar is het vervangen van de toeristenbelasting door een andere vorm als de totale opbrengst minimaal gelijk blijft.

Hoofdstuk 6

TOT SLOT

‘Voor nu én later!’ Met volle overtuiging hebben we ons verkiezingsprogramma die titel gegeven. We willen onze ambities daarmee onderstrepen; ambities op korte en (middel) lange termijn.

We hebben die ambities beschreven in een tijd van economische crisis. We beseffen terdege dat aan al die ambities een prijskaartje hangt en dat de optelsom van al die prijskaartjes vraagt om afwegingen. De komende tijd zal dus óók in het teken staan van het stellen van prioriteiten en het zoeken naar creatieve oplossingen. In dit programma hebben wij onze prioriteiten duidelijk aangegeven in ons vijfsterren-beleid.

Het is aan de kiezers. Om de speerpunten te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het signaal dat de Vrije Hapertse Partij afgeeft, ‘luid’ terugkeert in de raadszaal. Een signaal dat afgegeven wordt door een fractie met vier of vijf zetels heeft meer kracht dan het signaal van een kleinere partij. Dat is ook ambitie.
Om dat aantal zetels te halen, hebben we de stemmen nodig van veel inwoners. Juist nu, verwachten we dat de kiezers ook duidelijk zijn en met velen op onze partij zullen stemmen: de VHP is er klaar voor om opnieuw plaats te nemen in het college.

Een grote fractie in de raad maakt het (eerder) mogelijk dat ook een andere ambitie wordt waargemaakt: deelname aan de coalitie met een wethouder uit Hapert. Wij zijn ervan overtuigd, dat door zitting te nemen in het College van Burgemeester en Wethouders, onze ambities beter over het voetlicht gebracht kunnen worden.

Februari 2014,
Bestuur Vrije Hapertse Partij

 

Scroll Up