Programma 2018

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA
2018 – 2022

Betrokken & Betrouwbaar

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Vrije Hapertse Partij; Betrokken & Betrouwbaar
Hoofdstuk 2 – Ontwikkeling van de VHP in een notendop
Hoofdstuk 3 – Kandidatenlijst VHP 2018
Hoofdstuk 4 – VHP Speerpunten van beleid
Hoofdstuk 5 – Kaders voor toekomstig beleid
Hoofdstuk 6 – Tot slot

 

Leeswijzer

Wij hebben ervoor gekozen om beknopt de ontwikkeling van de VHP te beschrijven in hoofdstuk 2.
Onze kandidatenlijst treft u aan in het daarop volgende hoofdstuk.
In hoofdstuk 4 presenteren wij de 5 speerpunten van onze partij.
In hoofdstuk 5 kunt u over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen de opvattingen van de VHP lezen. Het betreft kaders van beleid, die richtinggevend zijn bij keuzes die gedurende de komende raadsperiode gemaakt gaan worden.
Met hoofdstuk 6 sluiten we af.


Hoofdstuk 1
Vrije Hapertse Partij:  Betrokken & Betrouwbaar

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Vrije Hapertse Partij bij de verkiezingen van 2018.
Een programma op hoofdlijnen, waarin wij aangeven hoe we nu en de komende jaren om willen gaan met belangrijke vraagstukken. Het programma is voor ons een belangrijk document omdat de geformuleerde opvattingen dienen als basis van ons politiek handelen.

Daarnaast heeft het programma ook voor de kiezer zijn waarde. De Vrije Hapertse Partij stáát ergens voor; dat was in het verleden al zo en ook de komende periode is dat het geval. Waar we voor staan en waar de VHP-kiezer op kan rekenen is in dit verkiezingsprogramma te lezen.

We hebben ons programma als titel meegegeven ‘Betrokken & Betrouwbaar’. In het programma komen veel onderwerpen aan bod die nu actueel zijn in onze gemeente. Maar de ambities die wij in het verkiezingsprogramma formuleren hebben niet alleen betrekking op het hier en nu. We maken ook keuzes die doorwerken op (middel-)lange termijn. Voor ons betekent dit dat we bij het maken van onze keuzes verder kijken dan de komende vier jaren.

Bij het opstellen van onze langetermijnvisie laten we ons o.a. inspireren door gesprekken met mensen uit het verenigingsleven, het onderwijs, de ondernemerswereld en de zorg. Zij zijn betrokken geweest bij het opstellen van deze agenda.
De bijeenkomsten van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) en dorpsraden in de kernen Netersel, Casteren en Hoogeloon zijn voor ons van groot belang. In de bijeenkomsten wordt nagedacht, worden plannen besproken en voorgesteld, wordt geadviseerd en besloten. Dat gebeurt vaak interactief, apolitiek en met maar een doel voor ogen: duidelijk te krijgen wat onze kernen nodig hebben om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven en waar het goed wonen, werken en verblijven is.
Door de directe betrokkenheid van veel inwoners is een waardevol, bruikbaar beeld ontstaan waar wij ons als VHP graag door hebben laten inspireren.

De afgelopen maanden is in een aantal kernen gewerkt aan een ‘Agenda voor de toekomst’. De onder regie van het GBOH voor Hapert opgestelde dorpsvisie ‘Hapert, Aantrekkelijk en Vitaal 2030’, is voor ons een erg waardevol document. De opbrengsten vormen een goed uitgangspunt om met de kernen het gesprek te voeren.  Niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden; het kost tijd om ze goed te kunnen beoordelen en in samenhang te zien met andere opdrachten die op ons afkomen en doelen die we nastreven.
In ons verkiezingsprogramma gaan we concreter in op onderdelen uit de toekomstvisie.

Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de input van andere belangenorganisaties of van onafhankelijke personen met een eigen visie op onze dorpen, op onze gemeente in het algemeen of op een heel specifiek onderwerp.

In ons programma hebben wij vijf speerpunten nader uitgewerkt:

√  Hart van Hapert
√ Bouwen afgestemd op behoefte en wensen
√ Verkeer, veiligheid en mobiliteit
√ Verbeteren van ons woon- en leefklimaat
√ Bestuurlijke toekomst van de gemeente Bladel

VHP-programma 2018-2022

Het al dan niet opnemen van onderwerpen is een kwestie van kiezen. Enerzijds is er een streven naar volledigheid; anderzijds de wetenschap dat overdaad schaadt. We denken een goede mix gevonden te hebben met het benoemen van punten waarvan wij denken dat ze politiek relevant en/of voor onze inwoners van belang zijn.
In het programma beschrijven we op hoofdlijnen ook onze visie op een aantal algemene onderwerpen: niet uitputtend en volledig maar dat wat wij op dit moment relevant vinden. De Vrije Hapertse Partij gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ook voor de andere kernen hebben wij –weliswaar in algemeenheid- onze visie beschreven op aspecten als leefbaarheid, huisvesting en voorzieningenniveau. En de inwoners die de gemeentepolitiek al langer volgen, weten dat de Vrije Hapertse Partij de afgelopen 20 jaar haar steentje heeft bijgedragen aan met name het vergroten van de leefbaarheid in de kleine kernen. De lijn die we daarin altijd gevolgd hebben, zal ook de komende jaren worden doorgetrokken.

Over de niet genoemde en beschreven onderwerpen heeft de VHP uiteraard ook een mening. Daarbij willen we in een open dialoog met de inwoners en de andere politieke partijen doorlopend in gesprek blijven.

We blikken in dit programma vooruit, de periode 2018-2022 wordt ongetwijfeld weer net zo boeiend als de periode die achter ons ligt. De komende tijd vraagt een constructieve politiek: alle bestuursorganen moeten ervan doordrongen zijn dat er kansen liggen op veel beleidsterreinen als er samengewerkt wordt en als er keuzes gemaakt durven worden. De financiële situatie waarin de gemeente Bladel verkeert is de afgelopen jaren flink verbeterd. Door een verantwoord financieel beleid te voeren en keuzes zorgvuldig af te wegen, zijn we –mede dankzij het verbeterde economisch klimaat- een financieel kerngezonde gemeente.

De Vrije Hapertse Partij wil de komende jaren graag opnieuw een steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vijf kernen.  Dat kan eerst en vooral door het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en door zitting te nemen in het College van Burgmeester en Wethouders. Maar ongeacht de rol van de VHP in de komende bestuursperiode zullen de kernwaarden van de VHP blijven: betrokken, betrouwbaar en constructief en voor alle vijf kernen.
Wij zien de verkiezingen van 21 maart met veel vertrouwen tegemoet. Net als vier jaar geleden is de druk op de kern Hapert groot om met een ambitieus programma naar buiten te treden. En net als vier jaar geleden nemen wij ook nu de handschoen op, gaan we de uitdaging aan om betekenisvolle politiek te bedrijven.

De kiezers kunnen op 21 maart laten merken:
… dat ze achter het programma van de Vrije Hapertse Partij staan
… dat ze de uitgesproken opvattingen weten te waarderen
… dat ze vertrouwen hebben in de kandidaten van de VHP-lijst
… dat ze belang hechten aan opnieuw een Hapertse vertegenwoordiging in het College van B&W

Net als vier jaar geleden rekenen wij op een grote opkomst in ons dorp en op een massale instemming van de inwoners met het beleid dat de VHP voor de komende vier jaar uitdraagt.

Hapert, februari 2018.
Bestuur Vrije Hapertse Partij.


Hoofdstuk 2
De ontwikkeling van de Vrije Hapertse Partij in een notendop

In 1981 besloot een groep actieve verenigingsmensen de Vrije Hapertse Partij op te richten. Directe aanleiding hiervoor was het feit dat de lokale politieke partijen, die tot dan toe in de gemeente Hoogeloon politiek bedreven, hadden besloten om door te gaan onder de vlag van een landelijke partij. Niet iedereen was het met dit besluit eens; de ‘ontevredenen’ besloten tot het oprichten van een eigen partij, die geen binding had met landelijke politieke partijen: een ‘vrije’ partij. De naam was snel gevonden: de Vrije Hapertse Partij.
Sindsdien heeft de Vrije Hapertse Partij aan alle gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Aanvankelijk in de gemeente Hoogeloon c.a. en later in de samengevoegde gemeente Bladel.
Piet Kennis en Toon van Dun vertegenwoordigden de Vrije Hapertse Partij van 1982 tot 1988 in de gemeenteraad. In 1988 nam Wim van der Linden het raadslidmaatschap van Piet Kennis over en bezette met Toon van Dun de raadszetels tot 1994. Na de succesvol verlopen verkiezingen van dat jaar (de VHP groeide van twee naar vier zetels) kwamen Peter Tijssen en Cees Berkelmans dit tweetal versterken. In 1996 nam Philip Spooren de plaats in van Peter Tijssen.

Bij de herindeling van 1997 stemde het kerkdorp Hapert massaal op onze partij. Wim van der Linden, Toon van Dun en Cees Berkelmans namen hun plaats in de oppositiebankjes in en lieten een kritisch geluid horen, waarbij zij niet vergaten om ook alternatieven aan te dragen en belangen af te wegen.
Het kon bijna niet anders of ook de inwoners van de andere kernen gingen de VHP-stijl waarderen. De uitslag van de verkiezingen in 1999 overtrof zelfs onze eigen verwachtingen; de VHP groeide door tot vier zetels en kwam als grote overwinnaar uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn. De vierde zetel werd ingenomen door Harrie Sliepenbeek.
Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de Vrije Hapertse Partij ging onze partij deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met Algemeen Belang, de Fractie Hoogeloon en de Partij van de Arbeid werd een coalitieprogramma ondertekend, dat de partijen voor een periode voor drie jaar aan elkaar bond. Wim van der Linden kreeg in het college de portefeuille met onderwijs, sport, cultuur, communicatie en openbare werken. Tevens werd hij eerste locoburgemeester.

Bij de verkiezingen in maart 2002 verloor onze partij voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis. In de kern Hapert werden 250 stemmen minder gehaald dan drie jaar eerder. De geplande komst van het Kempisch Bedrijven Park was daar debet aan.
De raadszetels werden ingenomen door Wim van der Linden, Toon van Dun en Harrie Sliepenbeek. Toen Wim van der Linden opnieuw gekozen werd tot wethouder kwam Ad Wouters de vrijgevallen plaats in de fractie opvullen.
In februari 2004 stopte Harrie Sliepenbeek met het raadswerk en nam Helma van de Put zijn plaats in.

Bij de verkiezingen in maart 2006 kwam de VHP met twee zetels in de raad. Wim van der Linden werd fractievoorzitter, Toon van Dun bezette de tweede zetel. Dat was een bijzondere: als raadslid met de meeste dienstjaren werd Toon ook raadsnestor en vicevoorzitter van de gemeenteraad.

De verkiezingen van 2010 verliepen zeer succesvol voor de VHP. Met een royale winst haalde de VHP de derde zetel weer terug en werd de tweede grootste partij van de gemeente. Bij de coalitie-onderhandelingen die volgden, werden zowel de grootste partij (CDA)  als de partij die de grootste winst had behaald (VHP) buiten het college gehouden. Met een minimale meerderheid aan zetels vormden PvdA, Groen Links, Bladel Transparant en VVD de nieuwe coalitie. In de raad bleven Wim van der Linden en Toon van Dun hun vertrouwde plaatsen innemen. De derde VHP-zetel werd bezet door Loek Huijbregts, die voor het eerst op de VHP-lijst stond. Toon van Dun bleef raadsnestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad.
De VHP-fractie bestond in deze periode naast de raadsleden, uit de commissieleden Helma van de Put, Hans van Munster en Theo van Dongen(†).

Bij de verkiezingen van 2014 kwam de Vrije Hapertse Partij opnieuw als winnaar uit de (stem)bus. We haalden vier zetels in de raad en vormden samen een coalitie met CDA en PRO5. Wim van der Linden werd namens onze partij wethouder en eerste locoburgemeester. Toon van Dun werd fractievoorzitter en met Loek Huijbregts, Hans van Munster en Helma van de Put vormde hij de VHP-fractie. Corry Stoelinga, Bert Antonius en Bart Faes maakten daar als burgerlid van de commissies ook deel van uit.

Na het vertrek van PRO5-wethouder Joan Veldhuizen in maart 2017 stapte de PRO5-fractie uit de coalitie. In juni 2017 werd door de fractie PRO5, Bladels Belang, VVD en Bladel Transparant het vertrouwen opgezegd in de wethouders D’Haens en Van der Linden.

Raadsleden namens de Vrije Hapertse Partij
Piet Kennis 1982 – 1988
Toon van Dun 1982– heden
Wim van der Linden 1988 – 2002
2006 – 2014
Cees Berkelmans 1994 – 2002
Peter Tijssen 1994 – 1996
Philip Spooren 1996 – 1997
Harrie Sliepenbeek 1999 – 2004
Ad Wouters 2002 – 2006
Helma van de Put 2004 – 2006
2014 – heden
Loek Huijbregts 2010 – heden
Hans van Munster 2014 – heden
Wethouder namens de Vrije Hapertse Partij 
Wim van der Linden 1999 – 2006
2014 – 2017

Hoofdstuk 3
Kandidatenlijst VHP – 2018 

1 – Wim van der Linden
2 – Toon van Dun
3 – Helma van de Put – Claassen
4 – Hans van Munster
5 – Loek Huijbregts
6 – Corry Stoelinga – Kuijlaars
7 – Bart Faes
8 – Sander van de Ven
9 – Marco van den Heuvel
10 – Philip Spooren
11 – Lieke van de Ven
12 – Twan van Gils
13 – Harm Castelijns
14 – Koen Gerritsen
15 – Sabine Rijkers
16 – Hendrik Mollen
17 – Bart Fiers
18 – Bert Antonius
19 – Hendrik Klaassen
20 – Jan Foolen
21 – Henk Fleerakkers
22 – Frans Smans
23 – Tjeu Meulendijks
24 – Frans Lodewijks
25 – Kevin Verdonschot
26 – Harrie Sliepenbeek
27 – Johan van de Ven


Hoofdstuk 4
VHP-speerpunten van beleid

In dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma hebben we onze 5 speerpunten verder uitgewerkt. Samen met de kaders voor toekomstig beleid (hoofdstuk 5) vormen zij het VHP-spoorboekje voor de komende vier jaar.

We beschrijven onze speerpunten vanuit onze ambitie. Deze ambities leveren stuk voor stuk een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen van onze gemeente en speciaal voor het dorp Hapert.

In de uitwerking hebben we aangegeven waar de ambitie vandaan komt, wat ons bij de ambitie heeft gebracht en hoe wij op dit moment aankijken tegen de toekomstige realisatie. Waarbij wij eerst en vooral in overleg met de inwoners, willen komen tot een definitieve vormgeving van de ambitie. De ambities staan in willekeurige volgorde.

Hart van Hapert

Ambitie

♥   ‘Hart van Hapert’ is de ontmoetingsplaats voor het Haperts sociale leven. Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds duidelijker naar voren, dat een van de belangrijkste componenten voor een lang leven het onderhouden van sociale contacten is.
♥   Het kloppend hart waarin diverse bestaande maatschappelijke functies, met behoud van eigen identiteit samenkomen, elkaar versterken en op deze wijze bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en sociale integratie in het dorp Hapert.

Uitwerking

♥   ‘Hart van Hapert’ biedt een structurele oplossing voor huisvestingsvraagstukken en knelpunten van basisschool Het Palet, gemeenschapshuis Den Tref, steunpunt De Kloostertuin alsmede daaraan gelieerde functies als bibliotheek en kinderopvang;
♥   De herbestemming van de kerk en de pastorie wordt hierin meegenomen en krijgen een nieuwe functie ten behoeve van de Hapertse gemeenschap;
♥   In ‘Hart van Hapert’ wordt de meerwaarde van de bundeling van de diverse functies optimaal benut. ‘Hart van Hapert’ wordt dé ontmoetingsplaats voor de Hapertse samenleving; een gebouw met een uitnodigende uitstraling, efficiënt en duurzaam ingericht en met een laagdrempelig karakter;
In het nieuwe ‘Hart van Hapert’ zijn daarnaast mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven;
♥   Sociaal-culturele activiteiten uit de eigen kern hebben in ‘Hart van Hapert’ voorrang op commerciële activiteiten;
♥   De functie van centrale ontmoetingsplaats wordt versterkt middels het realiseren van een in de directe nabijheid gesitueerde sportontmoetingsplaats;
♥   Voorkomen moet worden dat, als gevolg van de komst van de nieuwe accommodatie extra ongewenste parkeerdruk ontstaat in het centrum: een verkeerscirculatieplan met parkeerdruk meting moet vooraf en in overleg met betrokkenen worden opgesteld.

Bouwen afgestemd op behoefte en wensen

Ambitie

♥   In de periode 2018-2022 wordt in onze gemeente gebouwd voor de concrete behoefte en afgestemd op de wensen van onze inwoners én voor mensen van buiten onze gemeente, die zich in een van de kernen willen vestigen.
♥   Bij het bouwen is het behoud  van het karakter van elk dorp uitgangspunt.

Uitwerking

♥   Gelet op het beperkte bouwcontingent wordt het bouwprogramma eerst en vooral bepaald door de concrete vraag naar woningen van de eigen inwoners;
♥   Jongeren die graag willen terugkeren naar onze gemeente, behoren ook tot de doelgroep;
♥   Speciale aandacht voor de behoefte van de starters in alle kernen, zodat ze als inwoners voor de kernen behouden blijven, want ze zijn maatschappelijk en sociaal van eminent belang voor het leefbaar houden van de dorpskernen;
♥   Er wordt voor de verschillende doelgroepen (starters en senioren) voldoende gevarieerd, betaalbaar gebouwd in zowel het koop- als het huursegment;
♥   Inbreiding alleen daar waar het redelijkerwijs –met behoud van het karakteristieke van de kernen- nog mogelijk is;
♥   Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden in de kernen Hapert en Bladel. Monitoren of de bestaande woningbouwlocaties in de kleine kernen tegemoetkomen aan de actuele behoeften en wensen;
♥   In nieuwe plannen moeten de woningen voor ouderen zodanig worden ingericht dat mensen langer in de eigen omgeving kunnen blijven wonen;
♥   Bestaande voorraad seniorenwoningen moet tijdig worden opgewaardeerd zodat zij weer voldoet aan de actuele wensen en verwachtingen.

Verkeer, veiligheid en mobiliteit

Ambitie

Ž ♥   Verkeer en mobiliteit staan de komende periode in het teken van veiligheid, doorstroming, aanpak onveilige oversteken en opwaarderen fietspaden.

Uitwerking

Ž♥   Verkeersonveilige situaties (zgn. gemeentelijke “blackspots”) worden voortvarend aangepakt;
♥   Herinrichting De Wijer, Ganzestraat en Nieuwstraat wordt met spoed uitgevoerd;
♥Ž   In samenwerking met Provincie en buurgemeenten worden de gevaarlijke oversteekplaatsen met de N-284 zo spoedig mogelijk aangepast. Speciale aandacht hierbij voor het kruispunt bij Van Mossel, vooral ook vanwege de grote hoeveelheid fietsverkeer van met name de schoolgaande jeugd;
♥   In samenwerking met Provincie en buurgemeenten worden maatregelen genomen om de doorstroming op de N-284 te bevorderen;
♥Ž   Gerichte, snelle en adequate aanpak bij overlast in woonwijken; oplossingsgericht en niet beperkt tot het verplaatsen van problemen;

Verbeteren van ons woon- en leefklimaat

Ambitie

♥   De komende bestuursperiode wordt in de (verplichte) omgevingsvisie beschreven hoe we bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. Aspecten als natuur, milieu, economische activiteiten, duurzaamheid, zorg, wonen en gezondheid vragen om een samenhangend beleid dat erop gericht is het woon- en leefklimaat te verbeteren.
♥   Rekening houdend met het beleid van Rijk en Provincie worden in de omgevingsvisie bewuste keuzes gemaakt die, waar noodzakelijk, ook financieel ondersteund worden.

Uitwerking

♥   Het welbevinden van al onze inwoners is een van de belangrijkste indicatoren voor een goed woon- en leefklimaat;
♥   Een vastgestelde omgevingsvisie wordt gezien als een dynamisch instrument, dat verder uitgewerkt moet worden, rekening houdend met beleid van hogere overheden en door de raad te maken keuzes;
♥   Het vaststellen van de omgevingsvisie en de uitwerking ervan in omgevingsplannen is een bevoegdheid van de raad;
♥   Het opstellen van zowel de visie als de plannen gebeurt in constructief overleg met alle betrokken partijen;
♥   Ontwikkelingen mogen niet strijdig zijn met voldoen aan de advieswaarden van Gezondheidsraad, RIVM en GGD

Bestuurlijke toekomst gemeente Bladel

Ambitie

♥   De gemeente Bladel heeft voldoende bestuurskracht om de uitdagingen voor de komende tijd aan te gaan; wij pleiten om die reden voor behoud van zelfstandigheid.
♥   Onderwerpen die vragen om een intergemeentelijke – regionale aanpak worden in gezamenlijkheid ter hand genomen. Wij zijn er dan ook sterk voorstander van om samen met de provincie en zo mogelijk met de Kempengemeenten de mogelijkheden voor een federatie van Kempengemeenten, als nieuwe bestuursvorm, te onderzoeken.

Uitwerking

♥   Samenwerking tussen gemeenten moet leiden tot een verbetering van de dienstverlening en lagere kosten voor de deelnemende gemeenten;
♥   Bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen dient nadrukkelijk de reden c.q. het doel van de samenwerking te worden vastgesteld. Regelmatig moet de noodzaak en het nut van voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling worden getoetst aan de hand van vooraf bepaalde en in de regeling neergelegde criteria;
♥   Belangrijk is dat de gemeenteraad zelf de regie voert en besluiten neemt over verregaande samenwerking tussen gemeenten;
♥   Het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een federatie van Kempengemeenten wordt in de eerste helft van de komende bestuursperiode afgerond;
♥   Overdracht van raadsbevoegdheden kan uitsluitend plaatsvinden aan een democratisch gelegitimeerd orgaan.


Hoofdstuk 5
Kaders voor toekomstig beleid
Bestuur en Veiligheid

Intergemeentelijke samenwerking – bestuurskracht

De Vrije Hapertse Partij is voorstander van intergemeentelijke samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten kan leiden tot een verbetering van de dienstverlening en lagere kosten voor de deelnemende gemeenten. Bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen dient nadrukkelijk de reden c.q. het doel van de samenwerking vooraf te worden vastgesteld. Regelmatig moet de noodzaak en het nut van voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling worden getoetst aan de hand van vooraf bepaalde en in de regeling neergelegde criteria. Belangrijk is dat de gemeenteraad voorlopig zelf de regie voert en besluiten neemt over verdergaande samenwerking tussen de Kempengemeenten.

Communicatie met de burgers

Wij vinden interactief communiceren met de burger in alle fases van een besluitvormingstraject een belangrijk item. We willen de inwoners in een vroegtijdig stadium betrekken bij zaken die hen direct aangaan.
De manier waarop je dat doet kan onderwerp afhankelijk en dus heel divers zijn. In het digitale tijdperk zijn vele mogelijkheden, maar we moeten voorkomen dat we ons beperken tot het enkel digitaal communiceren.
De ‘gewone schriftelijke communicatie’ zal er, net als het gesprek, zeker moeten blijven.
Steeds vaker zal de gemeente proactief informatie moeten delen en open moeten staan voor andere meningen.

Dorpsraden/wijkraden/kernenoverleg

In de kleine kernen is het gelukt om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten en is de politiek (in nagenoeg alle gevallen: het college) dichter bij de inwoners komen staan. De dorpsraden zijn tot nu sterk gebleken in het aandragen van lokale initiatieven, vaak gekoppeld aan investeringen. De integrale afweging van deze initiatieven ligt nu nog bij de raad. In de komende raadsperiode willen we in overleg met raad en dorpsraden i.c. het GBOH, ervaring opdoen met het overhevelen van bepaalde budgetten. Duidelijke kaderstelling vooraf (door de raad) die ook bij de dorpsraad bekend moet zijn, voorkomt dat dorpsraden de rol van gemeenteraad gaan overnemen.
Wij zijn van mening dat in de grotere kernen met interactieve beleidsvorming en open en actieve communicatie voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de inwoners te betrekken. Als we terugkijken op de afgelopen periode dan heeft dat naar onze mening goed gewerkt.  Het initiatief van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert is daarvan een aansprekend voorbeeld dat veel waardering verdient en bijdraagt aan de betrokkenheid en het welbevinden van de inwoners.

Integrale veiligheid

Politie, brandweer, GHOR, GGD en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De coördinatie van deze verschillende organisaties moet optimaal op elkaar afgestemd worden. Acties die bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel, de sociale veiligheid en het terugdringen van kleine criminaliteit en (drugs)overlast worden door ons gesteund. Buurtpreventie-projecten zijn daarvan positieve voorbeelden.
Het alert reageren van de politie op meldingen van burgers (ook als het gaat over overlast) dient structureel op de agenda van het overleg tussen gemeente en politie te worden geplaatst.

Verkeer, veiligheid en vervoer

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbeleid moet gericht zijn op het verminderen van het aantal gewonden en doden in het verkeer. De streefcijfers en de visie uit het Convenant Duurzaam Veilig zijn daarbij leidend.
De directe omgeving van scholen, kruisingen met een hoog ongevallencijfer en plekken waar de kwetsbare verkeersdeelnemers het moeilijk hebben, hebben daarbij prioriteit.
Het buitengebied is inmiddels aangeduid als een 60-kmgebied. Op wegvakken en kruisingen waar een groot ongevallenrisico aanwezig is moeten maatregelen genomen worden die snelheid remmen, het overzicht bevorderen en daardoor bijdragen aan de veiligheid.
Handhaving is een wezenlijk onderdeel van het totaalpakket verkeersveiligheid: educatie-preventie-inrichting-toezicht en handhaving. Handhaving is daarbij het sluitstuk: onze voorkeur gaat uit naar een zodanige inrichting van wegen en openbare ruimte dat handhaving maar minimaal noodzakelijk is.

Mobiliteit

De extra aansluiting op de A-67 heeft het doorstromingsprobleem op de N284 weliswaar doen verminderen maar niet opgelost. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig op het wegvak van Hapert-Industrieterrein tot aan Reusel. Met name de situatie rondom Bedrijventerrein De Sleutel vraagt om een duurzame oplossing waarbij de Provincie aangesproken moet worden op haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder. Met de Provincie en de gemeente Reusel-De Mierden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een extra ontsluiting van het Bedrijventerrein De Sleutel. Voor de (bestaande en nieuwe) bedrijventerreinen stimuleert de gemeente het opstellen van mobiliteitsplannen.
Naast doorstroming van het verkeer op de N284 is ook de oversteekbaarheid van deze weg een groot probleem op Bladels grondgebied. Ook hiervoor kan een gezamenlijke inspanning van gemeente met provincie bijdragen aan een oplossing van het probleem.
De ontwikkeling van het gebied de Egyptische poort (nieuwe naam) zal hierbij op logische wijze betrokken moeten worden om op efficiënte wijze de beschikbare middelen in te gaan zetten.

Openbaar Vervoer

Een aansluiting van het openbaar vervoer met het Kempisch BedrijvenPark moet aandacht krijgen. Er vestigen zich steeds meer bedrijven en mobiliteit en bereikbaarheid van en naar deze ondernemingen is van belang. Het KBP moet opgenomen worden in de HOV-route naar en van Eindhoven. Pas als openbaar vervoer hoogwaardig is, dus comfortabel en snel, is het voor veel werknemers een alternatief voor autogebruik.
Verbetering van de openbaar vervoerverbinding naar en van Tilburg. Met name het toenemend aantal studenten dat in Tilburg studeert heeft te maken met zeer langdurige reistijden van en naar Tilburg, o.a. veroorzaakt door een slechte aansluiting in Reusel van de verschillende vervoersmaatschappijen. In samenspraak met de provincie, de gemeente Reusel-de Mierden en de betrokken vervoersmaatschappijen dient gezocht te worden naar een duurzame oplossing.

Economische Ontwikkeling

Kempisch BedrijvenPark (KBP)

De vestiging van bedrijven op het KPB moet worden gestimuleerd om de werkgelegenheid in De Kempen een impuls te geven. Daarvoor moet de bereikbaarheid en veiligheid van het KBP aandacht blijven krijgen evenals het ecologische evenwicht in dit gebied. Fietspaden en wandelgelegenheid in dit gebied moeten worden gehandhaafd.
De overdracht van het KBP naar de gemeente Bladel geschiedt gefaseerd en binnen redelijke condities.

Onderzocht moet worden of (een deel van) het KBP ook bestemd kan worden voor vestiging van lokale ondernemers die behoefte hebben aan uitbreiding maar niet voldoen aan de minimale oppervlakte van 5000m2 en waarvoor op de andere bedrijventerreinen geen ruimte is / ontstaat. Dit om te voorkomen dat deze bedrijven zich (ten koste van de werkgelegenheid in de gemeente Bladel) noodgedwongen buiten de gemeente gaan (her)huisvesten.

Ondernemersklimaat

Niet alleen grote bedrijven maar ook het midden- en kleinbedrijf moeten zich in onze gemeenten goed thuis voelen. Lokale bedrijven zijn voor wat betreft werkgelegenheid van grote economische betekenis. Een structureel overleg met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven bevordert het ondernemingsklimaat. Met ondernemersverenigingen uit de kernen en met belangenbehartigers van de gevestigde industrie (OBGB) vindt structureel overleg plaats.
Ondernemers moeten zoveel mogelijk vanuit de één loket gedachte bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen. Een bedrijfscontactfunctionaris is daarbij, zeker voor de nabije toekomst, van groot belang.

Het winkelaanbod in met name de kleinste kernen van onze gemeente staat onder grote druk. Behoud van winkels rechtvaardigt in de kleine kernen vaak maatwerk als het gaat om ruimere toepassing van bestemmingsplannen.

In de grotere kernen is de ruimere toepassing echter vaak een bedreiging. Uitbreiding van winkelaanbod in een markt die (nagenoeg) verzadigd is, bevordert wellicht op korte termijn de concurrentie maar veroorzaakt op langere termijn een bestaansrechtprobleem. Er zal dus terughoudend moeten worden omgegaan met uitbreiding van (nieuwe) winkelbestemmingen. De (uitbreidings-)mogelijkheden die de huidige bestemmingsplannen bieden voor gevestigde ondernemers kunnen uiteraard volledig benut worden.

Ofschoon de sturende rol van de gemeentelijke overheid beperkt is als het gaat om toelaten van ‘soorten winkels’ moet voorkomen worden dat de markt ontwricht raakt door een té eenzijdig aanbod.
Daar waar (georganiseerde) ondernemers een andere inrichting of ander beheer van de openbare ruimte voorstaan die de kwaliteit ervan doet toenemen, treedt de gemeente op als partner van de ondernemers.

De ambities van de ‘Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel’ (OBGB) worden door de VHP onderschreven. Van belang daarbij is dat vanuit de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed ondernemersklimaat wordt samengewerkt.  

Recreatie en toerisme

Het economisch belang van recreatie en toerisme wordt voor onze regio steeds groter. In regionaal verband wordt niet alleen promotioneel hard aan de weg getimmerd maar wordt dit beleidsveld ook verder geprofessionaliseerd.
Op lokaal niveau wordt daarbij aangesloten door de productontwikkeling van de eigen ondernemers. Samenwerking tussen de aanbieders van verblijfsrecreatie en dagrecreatie heeft de afgelopen jaren al resultaten opgeleverd die de komende jaren nog verder uitgebouwd en versterkt moeten worden.
Als deze kwaliteitsimpuls verder wordt doorgezet zal een goede modus moeten worden gevonden in de financiering ervan. Bezoekers (middels toeristenbelasting), gemeente, regio en recreatieondernemers moeten hieraan vanuit hun eigen, maar ook vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, bijdragen.

Recreatie en toerisme zijn niet los te koppelen van het Brabantse land met zijn gemoedelijke uitstraling. Voor de VHP is het een prima uitgangspunt om onze gemeente op de toeristische kaart te krijgen en dan niet alleen door commerciële bedrijven. Ook landbouwbedrijven kunnen, op locaties die daarvoor in het bestemmingsplan zijn opgenomen, een toeristische ommezwaai maken die ervoor zorgt dat Bladel zijn aantrekkingskracht blijft houden op dagjesmensen en fietsrecreanten.

Nieuwe projecten

Het ‘Masterplan Egyptische Poort’ is een ontwikkeling die onlangs, voor de tweede keer, ter hand is genomen. Door verschillende functies met elkaar te combineren ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied. De VHP wil de plannen van de uitvoering van de Egyptische Poort mede stimuleren en ook toetsen op de financiële gevolgen ervan. De VHP blijft voorstander van een totale gebiedsontwikkeling; de gedane investeringen moeten in balans zijn met de toekomstige baten.

Zorg en welzijn

Voorzieningenniveau-participatie

In de vijf kernen van onze gemeente is het goed wonen. De dorpen beschikken over een voorzieningenniveau dat past bij de omvang van de kernen. Voor de leefbaarheid van de verschillende kernen vinden wij het van groot belang dat een aantal basisvoorzieningen voor de inwoners gehandhaafd blijft. Wij denken daarbij per kern aan voorzieningen die samengebracht worden in een MFA, zoals basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Tot de basisvoorzieningen rekenen wij ook een overdekte sportaccommodatie, buitensportaccommodaties, een gemeenschapshuis, een steunpunt met een recreatieve ontmoetingsruimte en voorziening voor dagopvang voor ouderen.
Dit alles naar de schaal van de verschillende kernen. Voor een aantal andere functies zal een centraal aanbod aanwezig moeten zijn.

De VHP vindt dat AED kasten 24 uur bereikbaar moeten zijn. Zij hebben hun levensreddende uitwerking inmiddels onomstotelijk bewezen. Het ontwikkelen van een netwerk van vrijwilligers die een AED kunnen bedienen is daarbij van belang.

De gemeente is in veel gevallen niet direct de aangewezen instantie om het voorzieningenniveau op peil te houden. Andere, veelal private partners zien het als hun taak. De gemeente erkent die partners en zal met hen gestructureerd overleg voeren als het gaat over het in stand houden of uitbreiden van het voorzieningenniveau.Daarnaast zijn de vele tientallen verenigingen in onze gemeente van groot belang als het gaat om de leefbaarheid. Met honderden vrijwilligers zorgen zij ervoor dat jong en oud zich goed thuis voelen in de gemeente Bladel. De beleidsvelden die draaiend gehouden worden door vrijwilligers zullen bij bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien worden.

Bij het in standhouden van het voorzieningenniveau neemt de gemeente vaak een ondersteunende of faciliterende plaats in. Dat geldt bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van accommodaties maar ook om financiële bijdragen in de vorm van subsidies. Een evenwichtig aanbod zorgt ervoor dat ook voor de langere termijn een solide basis wordt gelegd voor leefbaarheid in alle kernen. De investeringen die daartoe de afgelopen jaren zijn gedaan in de kernen Hoogeloon, Netersel en Casteren zijn daarvan goede voorbeelden.

Gemeentelijk ouderenbeleid

Het is een demografisch gegeven dat ons land vergrijst. Ook in onze gemeente zal daarom een doordacht ouderenbeleid moeten worden geformuleerd. Dat kan alleen in samenspraak met de groep die het direct aangaat: (de georganiseerde en niet-georganiseerde) ouderen.
Een structureel overleg met o.a. het Overlegorgaan KBO, is nodig om tot een gemeentelijk ouderenbeleid te komen en een verantwoorde invulling te geven aan de uitvoering van de WMO.
Speciale aandacht zal daarbij uit moeten gaan naar de ouderen die in meer of mindere mate behoefte hebben aan zorg. De vraag naar levensbestendig bouwen en aangepaste, betaalbare woningen in de koop- en huursector zal toenemen. Maar ook de vraag van ouderen om dichtbij huis of liever nog aan huis verzorging of verpleging te ontvangen zal de komende tijd toenemen. Niet alleen de zorgaanbieders maar ook woningcorporaties zullen daarbij betrokken moeten worden om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen realiseren. De regie van dit ingrijpende proces ligt bij de gemeente.
Voorzieningen voor de doelgroep moeten toegankelijk en zonder drempels zijn; niet alleen in de letterlijke zin van deze woorden maar ook figuurlijk. Het activiteitenaanbod moet voorkomen dat ouderen vereenzamen, de sociale contacten zijn juist voor deze groep van ‘vitaal belang’.
De ‘Notitie Zorgen om de Zorg’ zoals die opgesteld is door de Cluster Senioren Bladel bevat suggesties en uitgangspunten die bedoeld zijn om de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen en meer zorg op maat te leveren.  Samenwerking en afstemming tussen de zorgaanbieders is daarbij een voorwaarde. Voorkomen moet worden dat de onmiskenbare bureaucratie bij de uitvoering van de zorg, ten koste gaat van adequate hulp. Wij stellen voor om in overleg met de opstellers van de notitie, het gemeentelijk beleid aan te passen aan de suggesties en uitgangspunten om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de zorg.

WMO-Participatiewet

Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Sinds 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.
Voor degenen die wel werken maar niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, biedt de Wet Werk en Inkomen mogelijkheden.
De invoering van de Participatiewet betekent ook een bezuiniging op bestaande uitgaven.
Ook hier is per 1 januari 2015 een omvangrijke taak ondergebracht bij de gemeenten. De uitvoering van de Wet heeft een grote prioriteit en zal vormgegeven worden in goed overleg met de omringende gemeenten.

Afstemming en overleg met doelgroepen en participanten in de uitvoering is noodzakelijk om er van verzekerd te zijn dat de toepassing van de wet en aanpassingen ervan, daadwerkelijk een verbetering betekent.

Primair onderwijs

In de gemeente Bladel zijn onderwijsvoorzieningen in alle kernen. Er is ook een openbare school aanwezig.
De locatie van de basisschool in Hapert leent zich bij uitstek voor het concept van een Integraal Kind Centrum (IKC), als onderdeel van Hart van Hapert. Voorzieningen als kinderopvang, maar ook de sporthal en de bibliotheek moeten het mogelijk maken dat de school steeds beter in kan spelen op de opdrachten die deze organisaties zichzelf opleggen of die ze opgelegd krijgen van bovenaf. De samenwerking tussen betrokken partijen bepaalt in hoge mate de kracht van de organisatie.

Vanuit het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs (IHP) zal de komende bestuursperiode in overleg met de onderwijsbesturen een keuze gemaakt moet worden. De ambities in het IHP zijn hoog, de daarmee gepaard gaande kosten ook. Herhuisvesting van BS De Vest in Hoogeloon is een ambitie die door onze partij wordt onderschreven.
De gemeente ondersteunt de mogelijkheid om optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd variërend van 2 tot 4 jaar aan te bieden; toepassing van de wet harmonisatie kinderopvang 2018 is daarbij uitgangspunt.

Muzikale vorming

Uit de eerder uitgevoerde evaluatie van het ‘muziekonderwijs nieuwe stijl’ is gebleken dat het voldoet aan de eisen die er bij de invoering aan werden gesteld: meer deelnemers, hoge kwaliteit tegen lagere kosten.
Het toekennen van subsidie aan de gebruiker i.p.v. aan de aanbieder wordt als positief ervaren. Voor ons geldt dat er recht moet worden gedaan aan de vraag die de klant stelt. Ook staat voor ons voorop dat muziekeducatie, dansvormen en theater, met name voor jeugd, bereikbaar moet blijven, eventueel door een gesubsidieerd aanbod.
Ook ten aanzien van muziekonderwijs is een logische verbinding gemaakt met het basisonderwijs.

Sport

De sporthallen in onze gemeente kennen een flinke bezettingsgraad; vooral in de doordeweekse avonduren is de bezettingsgraad hoog. Instandhouding van de huidige sportvoorzieningen heeft onze instemming.
Zorg en aandacht moet er uiteraard blijven voor de buitensportaccommodaties in onze gemeente.

Kunst en cultuur

Ten aanzien van kunst en cultuur zijn wij van mening dat er een stimulerend beleid moet worden gevoerd. In de voorwaardenscheppende sfeer speelt de gemeente een belangrijke rol.
Er is een aanbod voor gratis gebruik van gemeenschapshuizen en een eigentijds systeem van subsidiëring van activiteiten en programma’s. Wij zijn van mening dat er een breed aanbod moet zijn voor een breed publiek.

Subsidies

De VHP wil de jeugd als speerpunt nemen voor de toekenning van subsidies. Voor sportclubs en (muziek-) verenigingen mogen de subsidies wat ons betreft zelfs herzien worden maar minimaal gehandhaafd blijven op het huidige niveau.
Het vele vrijwilligerswerk dat hier verricht wordt is van onschatbare waarde voor onze jeugd en heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van de sociale integratie in de dorpen. Ook stimuleringssubsidies voor nieuwe initiatieven moeten in dit kader tot de mogelijkheden behoren.
De jeugd en de verenigingen die zich hiervoor op bijzondere wijze inspannen hebben hierbij onze speciale aandacht. De diverse accommodaties van de verenigingen en clubs moeten tijdig bouwkundig worden aangepast en gemoderniseerd. De VHP wil graag meedenken over jongereninitiatieven zoals bv. het faciliteren van het bouwen van carnavalswagens of het stimuleren van ontmoetingen voor jongeren. Uiteraard kan dit niet zonder particuliere ondersteuners en eigen inbreng.

De subsidie aan professionele instellingen moet regelmatig tegen het licht worden gehouden. Zodra de maatschappelijke relevantie is aangetoond zullen met de instellingen meerjarige prestatieafspraken moeten worden gemaakt. Met deze instellingen moeten zakelijke afspraken gemaakt worden en zij leveren hier vervolgens een kwalitatief goed aanbod voor.

Integraal jeugdbeleid

Ten aanzien van het jongerenwerk hebben wij ons uitgesproken voor een decentraal jongerenwerk: ambulant jongerenwerk met een basis in elke kern, uitgevoerd door professionele krachten met ondersteuning door vrijwilligers in bestaande multifunctionele accommodaties.

Preventieve gezondheidszorg

Bij preventieve gezondheidszorg denken wij aan, door de overheid aangebrachte thema’s en projecten, zoals alcoholgebruik, huiselijk geweld en kindermishandeling en gezond eten en bewegen. Deze thema’s dragen bij aan een gezond bestaan. Daarbij is de ondersteuning en deskundigheid van professionele instellingen als de GGD en maatschappelijk werk onmisbaar.
Betere samenwerking en afstemming tussen de diverse organisaties die zich hier mee bezig houden, draagt bij aan een efficiëntere inzet van middelen.

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, natuur en milieu

Bladel is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ruimte om ons heen is kostbaar en wordt voor veel verschillende soorten gebruik geclaimd. De ordening van de openbare ruimte gaat alle inwoners aan en bepaalt voor een belangrijk deel hoe de mensen hun leefomgeving ervaren.

Er is slechts beperkte ruimte voor landbouwontwikkeling; op schaarse plekken waar de landbouw nog kansen heeft om zich verder te ontwikkelen zullen zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. Altijd met inachtneming van wetten, verordeningen en regels die door de overheden zijn opgesteld. Met als belangrijke uitgangspunten dat de overlast van bedrijven op de omgeving verder beperkt moet worden en dat de gezondheid van mens boven alles gaat.
De natuurgebieden die ons omringen zijn uitermate geschikt voor recreatie en recreatief (mede-)gebruik dringt zich op.
De economische ontwikkeling van De Kempen en van onze gemeente in het bijzonder, vraagt ook om ruimte voor industrie; in het hoofdstuk economische ontwikkeling hebben we daar bij stilgestaan.

Wonen, landbouw, recreatie en industrie beconcurreren de natuur als het ware. In een goed ruimtelijk ordeningsbeleid is vanaf het begin de natuur bepalend. De natuur als een vanzelfsprekendheid, als een belangrijk ordeningsprincipe. De natuur die vraagt om bescherming in de ruimte waar om gevochten wordt.
De omgevingsvisie die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld is een belangrijk document als het gaat om de inrichting van die ruimte.

Herontwikkeling Posthof Bladel

Deze markante plek in het centrum van Bladel leent zich bij uitstek voor een centrumvoorziening. Winkelbestemming, horeca en een hotel zijn hiervan voorbeelden en dragen bij aan de levendigheid van de directe omgeving van de Markt. Ook is deze plek geschikt voor kwalitatief hoogwaardige woonvormen waarbij de beeldkwaliteit aan een hoge norm moet voldoen. De VHP is voorstander voor het maken van beeld-kwaliteitsplannen bij ontwikkelingen op karakteristiek plekken in de kernen

Buitengebied

De gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen voor het buitengebied. Ook het geurbeleid is recent vastgesteld. De balans van recreatieve ontwikkelingen en de belangen van landbouw en veeteeltbedrijven hebben daarbij alle aandacht gekregen. Er zal voortdurend gemonitord moeten worden of de keuzes ook bijdragen aan het gewenste resultaat.

Leefomgeving / Beheer openbare ruimte

Het leefklimaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door het beheer van de openbare ruimte. Een veilige inrichting van wegen, voldoende speelgelegenheid, een doorlopende voetpadenstructuur, een verlichtingsplan dat rekening houdt met sociale veiligheid en voldoende en goed onderhouden groen zijn facetten van de leefomgeving waar veel aandacht aan gegeven behoort te worden. Niet alleen als het gaat om de aanleg maar zeker ook om het onderhoud dat eraan besteed moet worden.
Voor het beheer van wegen, riolering, verlichting, groen en gemeentelijke gebouwen moeten actuele onderhoudsplannen ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om voor adequaat onderhoud en vervanging te kunnen zorgen.
Betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving zal bijdragen tot een zich meer-verantwoordelijk voelen voor die omgeving. Daardoor zal de sociale samenhang in een omgeving toenemen, mensen zullen zich in de eigen buurt beter thuis voelen. Bij inrichtingsplannen of veranderingen in de buurt moeten de bewoners dan ook in een vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming. Niet informeren achteraf, maar aan het begin van het veranderingsproces aan tafel gaan met de buurtbewoners en draagvlak creëren door hun mening en wensen, indien mogelijk, mee te nemen bij de inkleuring van de (her)inrichtingsplannen.

Natuurbeheer

Onze gemeente mag gezien worden als een groene gemeente. Dat geldt zowel voor het groen in de bebouwde omgeving als ook voor het vele groen aan de randen van onze gemeente. Het in stand houden /verzorgen van onze bossen en natuurgebieden kan het beste gebeuren door instanties die daarvoor zijn opgericht.
Het doel van het natuurbeheer is het in stand houden van het veelzijdige karakter van de natuur. Dat staat soms en op bepaalde plekken op gespannen voet met de recreatiemogelijkheden die het natuurgebied biedt. De gevolgen van extensieve recreatiemogelijkheden mogen nooit in conflict komen met het primaire belang: de instandhouding van de natuur.

Energie, klimaat en duurzaamheid

Het door de raad genomen besluit om de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025’ vast te stellen, wordt van harte ondersteund. Met dit besluit beogen wij niet alleen om energieneutraal te zijn in 2025, maar ook om te werken aan een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening in de Kempen, nu en in de toekomst. De vastgestelde Klimaatvisie is toetsingskader bij nieuw beleid.
De weg naar energieneutraliteit in 2025 wordt door middel van ondersteuning van projecten bevorderd. Ook ten aanzien van gemeentelijke eigendommen wordt actief beleid gevoerd om energieverbruik terug te dringen.

Al enige jaren is in onze gemeente de ‘Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren onderdeel van beleid’. Wij zijn voorstander van projecten die de inwoners in staat stellen bij te dragen aan een lager energieverbruik.
Met deze regeling worden particulieren gestimuleerd om te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen.

Ook de gemeente Bladel moet haar verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het halen van de milieudoelstellingen en hetgeen hierover is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Plaatsen van windmolens levert daar een bijdrage aan.

Afvalverwijdering en – verwerking

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt door ons erkend. Dat geldt ook voor het principe dat afvalverwijdering 100% dekkend uitgevoerd moet worden. Het inzamelen en verwerken van afval moet zo goedkoop mogelijk maar wel milieuhygiënisch verantwoord plaatsvinden. Samenwerking (bv. op het gebied van gezamenlijk aanbesteden van inzameling en verwerking) kan ertoe leiden dat de kosten beheersbaar worden.
Dat geldt in het bijzonder voor de kosten van de milieustraten. De aanbieder betaalt voor de kosten maar het is zaak de kosten op een voor iedereen aanvaardbaar tarief te houden om te voorkomen dat zwerfvuil wordt gestort. Tegen deze vorm van asociaal gedrag moet in onze ogen meer dan nu het geval is, worden opgetreden.
Gestreefd moet worden naar uniforme tarieven in De Kempen om te voorkomen dat er ‘afvaltoerisme’ tussen de verschillende gemeenten op gang komt.

Financieel beleid

Wij zijn voorstander van een solide financieel beleid voor de gemeente: een sluitende meerjarenbegroting, structurele lasten worden door structurele middelen gedekt en financiële risico’s worden zoveel mogelijk vermeden dan wel met voorzieningen te worden afgedekt.
De begroting is daarbij het beleidsinstrument; voorafgaand aan het opstellen van de begroting worden beleidskaders door de raad aangegeven. Vastgestelde beleidsnota’s alsmede wet- en regelgeving zijn daarbij leidend. Nieuwe uitgaven worden slechts dan gedaan als er voldoende budgetruimte aanwezig is of wanneer budgetruimte vrijgemaakt kan worden.
Voorjaarsnota en najaarsnota zijn instrumenten om (financieel) beleid te toetsen en waar nodig aan te passen. Tevens dienen deze instrumenten om de raad inzicht te geven in het verloop van inkomsten en uitgaven van dat jaar waarbij met name de staat ‘grote geplande investeringen’ wordt verantwoord.

Onroerendzaakbelasting

De VHP is van mening dat de opbrengsten uit de OZB verhoogd kunnen worden met het jaarlijkse inflatiecijfer. Extra verhoging van de tarieven voor de OZB sluiten we niet bij voorbaat uit. Dit kan ingezet worden als daarmee het voorzieningenniveau op een hoger plan wordt gebracht. Extra verhogingen dienen dus alleen te worden ingezet voor nieuw beleid, waarbij het maatschappelijk nut vooraf duidelijk wordt aangetoond.

Rioolrechten

Kostendekkende tarieven zijn het uitgangspunt bij deze heffing.

Toeristenbelasting

Voor onze gemeente vormt de toeristenbelasting een belangrijke bron van inkomsten. Afschaffing van de toeristenbelasting zoals in een aantal gemeenten heeft plaatsgevonden is wat ons betreft dan ook geen onderwerp van discussie. Wel bespreekbaar is het vervangen van de toeristenbelasting door een andere vorm als de totale opbrengst minimaal gelijk blijft.


Hoofdstuk 6
Tot slot

‘Betrokken & betrouwbaar’

Met volle overtuiging hebben we ons verkiezingsprogramma deze titel gegeven.
Met deze twee begrippen geven we kernachtig aan wat wij zijn: een politieke partij die dicht bij de inwoners staat, die weet wat er in de kernen leeft en daarop aan te spreken is. Met kandidaten op de lijst die met volle overtuiging hebben gekozen voor een partij die midden in de samenleving staat. Kandidaten die actief deel uit maken van die samenleving en dus weten waar het om gaat.

De Vrije Hapertse Partij is ook een betrouwbare partij die “zegt wat ze doet en doet wat ze zegt”. Een partij die de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat en wars is van politieke spelletjes. Kiezen voor de VHP is kiezen voor betrouwbaarheid, voor heldere opvattingen en voor kandidaten die deze betrouwbaarheid uitstralen.

We hebben in dit verkiezingsprogramma onze ambities beschreven voor de komende vier jaren. In dit programma hebben wij onze prioriteiten duidelijk aangegeven in ons speerpuntenbeleid.

Het is aan de kiezers. Om de speerpunten te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het signaal dat de Vrije Hapertse Partij afgeeft, ‘luid’ terugkeert in de raadszaal. Een signaal dat afgegeven wordt door een fractie met vier of vijf zetels heeft meer kracht dan het signaal van een kleinere partij. Dat is ook ambitie.
Om dat aantal zetels te halen, hebben we de stemmen nodig van veel inwoners.
Er valt wat te kiezen, juist nu verwachten we dat de kiezers opnieuw en met velen op onze partij zullen stemmen.

Kiezen voor de Vrije Hapertse Partij is kiezen voor een ambitieus programma en betrokken en betrouwbare bestuurders.

Februari 2018
Bestuur Vrije Hapertse Partij

 

 

Scroll Up